ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

 

 

Broj: 4130/19

Bihać, 11.09.2019. godine

 

 

Na osnovu člana 36. Statuta ZU Dom zdravlja Bihać, a u skladu sa članom 136. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13), Odlukom Upravnog odbora broj: 3995/19 od 30.08.2019. godine i Pozitivnim mišljenjem ministra zdravstva, rada i socijalne politike USK-a broj: 09-37-8670-2/19, v.d direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS

Za izdavanje u  zakup viška nemedicinskog prostora

 

 

I – OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU

 

Zakupodavac: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bihać ( u daljem tekstu: zakupodavac )

 

Sjedište: Put V Korpusa bb, 77 000 Bihać

Telefon: +387 31 24 24, +387 37 31 24 23

Fax: +387 37 31 24 21

E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

II – PREDMET JAVNOG NADMETANJA

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

r/b

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

 

1

U prizemlju zgrade Doma zdravlja kod glavnog ulaza-postavljanje samouslužnih aparata sa toplim i hladnim napicima

 

 

3 m2

 

 

120,oo KM/po aparatu

 

 

Snosi zakupodavac

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedene površine.

 

 

III - PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja uplate 100,00 (jednustotinu) KM na transakcijski račun ZU Dom zdravlja Bihać broj: 3060610000185452 kod Addiko bank kao jamstvo- osiguranje za ozbiljnost ponude i koji uz zahtjev prilože izjavu da nemaju bilo kakvih finansijskih obaveza po bilo kom osnovu prema Domu zdravlja Bihać u trenutku podnošenja prijave.

 

Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečaćenoj koverti.

 

 

IV – SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati slijedeće:

a)    Iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja od početne cijene mjesečnog zakupa utvrđenog ovim oglasom,

b)    Izjavu da se navedeni prostor ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhe definirane namjene predviđene ovim oglasom,

c)    Izvod iz sudskog registra, sjedište, naziv firme, odgovorne osobe i kontakt telefon.

 

V – VISINA NAKNADE ZA ZAKUP

 

Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora, a naknada se plaća 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Dom zdravlja će na iznos naknade obračunati PDV.

U zakupninu se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

VI – ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA

a)    Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol na adresi sjedišta zakupodavca 10 dana od dana objavljivanja oglasa u Unsko- sanskim novinama „Krajina“ u zapečaćenoj neprozirnoj koverti sa oznakom : „Ponuda za dodjelu viška nemedicinskog prostora u zakup- NE OTVARAJ“ -  otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

b)    Ponude i dokazi se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku.

c)    Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol zakupodavca nakon roka označenog u tački a) neće se uzeti u razmatranje.

d)    Zakupodavac pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

 

VII – OTVARANJE PONUDA:

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u Domu zdravlja Bihać, 4. Sprat/ Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, na adresi Put V Korpusa bb, dana 23.09.2019. godine s početkom u 12:00 h.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uslov predočenja ovlasti ili punomoći.

 

 

VIII - DOKAZI O SPOSOBNOSTI

 

Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

a)    Dokaz o postojanju pravne i poslovne sposobnosti

-          Izvodi iz sudskog registra / rješenja o obavljanju djelatnosti ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje (ovjerena kopija)

 

b)    Jamstva:

-          Jamstvo na ozbiljnost ponude na iznos od 100,00 KM (uplata na žiro račun broj: 3060610000185452 kod Addiko bank,

 

c)    Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji za njihovo učešće u postupku javnog nadmetanja,

 

d)    Izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuditelj prihvatiti sklapanje ugovora o zakupu, da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

IX – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

 

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom zakupnine koja udovoljova svim uvjetima iz tačke VIII ovog poziva.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda onog ponuđača koji je ranije predao ponudu.

 

X – IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok zaključenja ugovora o zakupu je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač  ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

 

XI - POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE:

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima, koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmjenio ponudu poslije roka za dostavu ponuda.

 

XII  - OBJAVA JAVNOG POZIVA:

 

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog informiranja, dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na WEB stranici ZU Dom zdravlja Bihać.

 

  V.D DIREKTOR

                                                                          Ljubijankić dr. Jasminka

          Specijalista ortopedije vilica - ortodoncije

 

2012 Dom zdravlja Bihac