Centar za mentalno zdravlje u zajednici

 

Načelnik službe: Dr Amel Okanović, spec. psihijatar

Glavna sestra: Sandra Lelić, BA zdravstva-smjer sestrinstva

Kontakt telefon: 037/ 316-771

E-mail adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00 - 10:30)

 

  

Dr. Amel Okanović

  

 Sandra Lelić

Opis poslova

U centru za mentalno zdravlje u zajednici (CMZ) se vrše slijedeće usluge:

  • tretman medikamentima
  • porodična terapija
  • psihoterapija (individualna i grupna)
  • trening vještina življenja
  • trening za radne sposobnosti
  • intervencije u krizi
  • medicinska briga
  • rehabilitacija
  • socijalna podrška i rekreativne aktivnosti
  • okupaciona terapija

 

Organizacija službe:

Načini kontakta pacijenta/klijenta su: neposredno (bez uputnice), sa uputnicom, telefonom. Pacijent/klijent može doći i na prijedlog druge zdravstvene ustanove, Centra za socijalni rad, škole, druge institucije u zajednici (sud, policija), samoinicijativno ili na prijedlog porodice.

Osnovni princip rada u CMZ-u je timski rad sa multidisciplinarnim timom (psihijatar, psiholog, socijalni radnik, med.sestre i okupacioni terapeut).

Generalno, ciljnu populaciju čini svaki korisnik primarne zdravstvene zaštite na regionu od 20.000 - 25.000 stanovnika za koje je odgovoran CMZ. Ciljnu populaciju čine: osobe sa teškim duševnim oboljenjima, posttraumatski stresnim reakcijama, osobe u krizi, ovisnici o psihoaktivnim supstancama, osobe sa neurotskim i drugim psihičkim smetnjama.

Dio CMZ-a obavlja rad na terenu, jer je mjesto pružanja usluga CMZ-a osim u Centru i u porodici, školi, preduzeću a i u drugim institucijama u zajednici. Posjete se planiraju shodno potrebama pojedinca, na preporuku ili zahtjev porodice ili drugih institucija u zajednici.

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac